Od. 1.9. 2012 sa Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 248/2012 z 20. augusta 2012 upravujú sumy stravného pre jednotlivé časové pásma takto :

5-12 hodín 12-18 hodín Nad 18 hodín
4,00 € 6,00 € 9,30 €

V súvislosti s touto zmenou sa mení i minimálna výška stravovacích poukážok (gastrolístkov) na 3 €. Zákonník práce totiž stanovuje že minimálna výška stravovacej poukážky musí predstavovať minimálne 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste trvajúcej 5-12 hodín.

Pri zahraničných služobných cestách je výška diét určená Opatrením Ministerstva financií š. 472 z 12.12.2011. Pre každú krajinu je určená iná výška náhrady – v domácej mene, USD alebo €. Časové pásma sú tu však iné. Pri kratších zahraničných služobných cestách sa výška diéty určuje ako % podiel z diéty určenej pre danú krajinu.

Do 6 hodín 6-12 hodín Nad 12 hodín
25% 50% 100%

Čo sa týka náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, stále je v platnosti Opatrenie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny č. 632 z 18. 12. 2008, ktoré určuje výšku náhrady pre osobné cestné motorové vozidlá 0,183 € za každý km jazdy.