Od roku 1993 nahrádza zber údajov od Colnej správy pre Štatistický úrad.

Povinnosť podávať toto hlásenie majú právnické a fyzické osoby, ktoré prijímajú alebo odosielajú tovar z/do SR a sú registrované pre DPH v SR, ktoré za predchádzajúci kalendárny rok a lebo od začiatku sledovaného roka presiahli prah oslobodenia – tieto osoby podávajú zjednodušené hlásenie až kým neprekročia i prah zjednodušenia.

Prah oslobodenia a zjednodušenia

Prah oslobodenia Prah zjednodušenia
Dovoz 200 000 € 600 000 €
Vývoz 400 000 € 1 700 000 €


Od 1.3.2013 bol prah zjednodušenia zrušený.
Prah oslobodenia pre dovoz 200 000 € a pre vývoz 400 000 € ostáva v platnosti.