Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29, § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je pre účtovnú jednotku stanovená v § 6 ods. 3 ZoÚ. Ide o základnú povinnosť, ktorej splnenie je jednou z dvoch podmienok preukázateľnosti účtovníctva podľa § 8 ods. 4 ZoÚ.

     Povinnosť vykonať inventarizáciu sa týka každej účtovnej jednotky! Myslime však i na jej praktickú stránku – inventarizácia má významné miesto  v kontrolnom systéme účtovnej jednotky (zodpovednosť za jednotlivé oblasti majetku, sprehľadnenie tokov majetku v podniku a pod.)

Právne normy usmerňujúce vykonanie inventarizácie

• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (§ 6, 8, 29 a 30 a súvisiace paragrafy)

• Oznámenie č. 740/2002 Z.z. – Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (§ 5, 11, 19, 21, 23, 43)

• Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (hlavne §§  177-190, 191-192 – v súvislosti s hmotnou zodpovednosťou zamestnancov)

Základné pojmy

Inventúra je konkrétna činnosť, ktorou fyzicky alebo podľa dokladov zisťujeme konkrétny stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v peňažných jednotkách a pokiaľ je to možné aj vo fyzických jednotkách k určitému časovému okamihu, najčastejšie k 31.12 bežného roka . Výstup = inventúrny súpis.

Inventarizácia je pokračovaním inventúry. Zahŕňa komplex činností a úkonov, ktorými sa zistený skutočný stav jednotlivých položiek porovnáva so stavom evidenčným – napr. v príslušných účtovných knihách (hlavnej knihe, knihe pohľadávok…) a v prípade nezrovnalostí (nesúladu) sa vykonajú i príslušné opatrenia na odstránenie týchto nezrovnalostí. Výstup = inventarizačný zápis.

Inventúrny súpis sa zhotovuje zvlášť pre každý druh majetku  (inventúrny súpis dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého finančného majetku, zásob, pohľadávok, krátkodobého finančného majetku, rozdielu majetku a záväzkov, úverov, položiek časového rozlíšenia, rezerv, opravných položiek…). Úlohou inventárneho súpisu je preukázať zistený predmet inventarizácie k určenému dátumu. Jeho náležitosti sú stanovené v  § 30 odsek 2 ZoU.

Inventarizačný zápis je doklad – účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecnú správnosť účtovníctva. Jeho náležitosti  sú stanovené v § 30 ods 3  ZoÚ. Obsahuje výsledky porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom.  Výsledkom tohto porovnania môžu byť rozdiely. Ak zistené rozdiely nemožno preukázať účtovným záznamom, považujú sa za inventarizačné rozdiely.

Inventarizačný rozdiel je rozdiel medzi stavom zistenom pri vykonaní inventúry a stavom evidovanom v účtovníctve.  Môže ísť o manko alebo prebytok.

Manko vzniká ak zistený skutočný stav je nižší ako stav evidovaný v účtovníctve. Môže byť do normy alebo nad normu.  Pri finančných prostriedkoch sa používa pojem schodok.

Prebytok vzniká ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve.

Lehoty na vykonanie inventarizácií

  • hmotný majetok – okrem zásob minimálne raz za dva roky

  • zásoby – minimálne 1x za účtovné obdobie, pričom je povinné  preukázať stav ku dňu účtovnej závierky.  Ak fyzickú inventúru nemožno vykonať ku dňu zostavovania účtovnej závierky, možno ju vykonať počas posledných troch mesiacov účtovného obdobia alebo v prvom mesiaci nasledovného účtovného obdobia

  • peňažné prostriedky – minimálne 4-krát za účtovné obdobie

  • ostatné – nehmotný majetok, finančné účty, pohľadávky, záväzky, rezervy, … – minimálne 1x do roka ku dňu účtovnej závierky

Vyradenie majetku

Po vykonaní inventúry a zhodnotení stavu fyzického resp. morálneho opotrebenia, prípadne nepotrebnosti majetku inventarizačná komisia predloží návrh na vyradenie majetku. O vyradení majetku rozhoduje štatutárny orgán, resp. ním poverená osoba, či komisia. Vyradený majetok sa môže zlikvidovať :

- fyzicky (demontáž a odvoz do zberu, na skládku tuhého komunálneho odpadu – pozor na

  legislatívu –  napr. zákony súvisiace s ochranou životného prostredia,)
-  predajom, prípadne darovaním