Podnikatelia – právnické osoby (sro, as., es….) – podvojné účtovníctvo

V sústave podvojného účtovníctva účtujú spoločnosti zapísané v Obchodnom registri . SRO, AS,ES, atď. Účtovné prípady sa zapisujú do účtovného denníka. Tam sú zoradené chronologicky. V hlavnej knihe sú zoradené z vecného hľadiska.

Podnikatelia často účtovníctvo považujú za nevyhnutné zlo. Nechajú si ho viesť len preto, že to vyžaduje zákon. Mnohí si neuvedomujú, že môže byť efektívnym nástrojom optimalizácie ich podnikania. Podmienkou samozrejme je, aby bolo vedené kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí sa orientujú v zložitej spleti neustále sa meniacich paragrafov. Napriek tomu, že povinnosti podnikateľov sa stále zvyšujú, stále im ostávajú i nejaké práva. Zatiaľ je stále úplne legálna snaha podnikateľa minimalizovať napr. dane. Vonkoncom nie je preto potrebné obchádzať zákony alebo nebodaj „prať peniaze“. Stačí dobre poznať legislatívu a túto znalosť uplatniť vo svoj prospech.
Ku svojim klientom vždy pristupujeme ako k jedinečným subjektom. Zákony síce platia pre všetkých (vraj), ale nie každý ich všetky potrebuje uplatňovať vo svojej podnikateľskej praxi. Pravidelne sledujeme všetky zmeny v legislatíve a upozorňujeme klientov na tie, ktoré bezprostredne súvisia s jeho činnosťou a ktorých neznalosť by mohla viesť k porušeniu zákon – i keď nevedomému – a následne ku zbytočným pokutám či iným nepríjemnostiam.

V tomto zmysle môžeme naše služby označiť za nadštandardné, pretože neponúkame rutinné zaúčtovanie a založenie dokladov – teda len službu, ktorou sa „naplní litera zákona“, ale službu, ktorá môže byť nástrojom zefektívnenia či optimalizácie podnikateľskej činnosti nášho klienta.

Takisto považujeme za samozrejmé, že ak sa nášmu klientovi ohlási kontrola z niektorej štátnej inštitúcie, pripravíme všetko potrebné, čo kontrola vyžaduje a aktívne sa jej zúčastníme.
Ak klientovi vznikne povinnosť podávať rôzne štatistické hlásenia, ak bude treba upozorníme ich na to a v prípade záujmu tieto hlásenia i vypracujeme (štatistický úrad sa niekedy prihlási sám).
Alebo klient bude žiadať napr. úver od banky – budeme komunikovať s ním i s bankou a pripravíme všetko potrebné a zabezpečíme i následný servis – posielanie výkazov a prehľadov, ktoré bude banka vyžadovať.

Ceny za účtovné služby

určujeme výhradne dohodou s našimi klientmi. Jej výšku ovplyvňuje mnoho faktorov.

Dohodnutá cena za vedenie účtovníctva zahŕňa zaúčtovanie všetkých položiek na základe dodaných dokladov, poradenstvo v súvislosti s náležitosťami daňového dokladu a povinnosťami, ktoré pre klienta plynú z jeho činnosti voči štátu – prihlasovanie, hlásenia apod.), podávanie bežných priznaní a hlásení – daňový úrad, poisťovne Nezahŕňa spracovanie a podanie priznania k dani z príjmu právnických osôb , jeho cena sa spravidla rovná priemernej mesačnej cene za účtovníctvo klienta.

Ceny za prípravu mimoriadnych podkladov a za čas strávený prácou nad rámec bežných účtovných služieb (kontroly, banky, štatistické hlásenia, rozbory a pod.) si dohodneme s klientom individuálne

Komunikácia so štátnymi úradmi a príprava dokladov

Komunikácia s úradmi môže byť v zásade dvojaká – nazvime ju bežná a mimoriadna. Bežná komunikácia predstavuje podávanie rôznych mesačných alebo štvrťročných hlásení na daňový úrad , sociálnu a zdravotné poisťovne. Túto službu vieme poskytnúť klientovi na základe splnomocnenia, každý z úradov má svoju predpísanú formu, akou sa splnomocnenie udeľuje. Cena za túto službu pre našich klientov je zahrnutá v cene za účtovníctvo.

Potreba mimoriadnej komunikácie so štátnymi inštitúciami vyplýva z toho, že tieto orgány vykonávajú rôzne miestne zisťovania a kontroly u daňovníkov. Vtedy im treba prichystať podklady podľa ich požiadaviek a v prípade potreby podávať ústne či písomné vyjadrenia. Pri kontrolách sa spravidla vyžaduje aj prítomnosť účtovníka. Potrebu poskytnutia takejto služby nevie predvídať daňovník ani účtovná firma, preto pri vzniku jej potreby dohodneme postup s klientom. Cena za túto službu je určovaná hodinovou sadzbou, ktorej výška bude závisieť nielen od časovej náročnosti, ale i od ďalších faktorov – napríklad potreby súčinnosti audítora

Okrem štátnych inštitúcií môžeme na základe požiadavky klienta komunikovať i s inými inštitúciami – napríklad banky. Vieme pripraviť podklady pre úvery, zabezpečiť podávanie správ podľa požiadaviek banky pri poskytnutých úveroch, vypracovať plány cash-flow či pripraviť iné správy či podklady.

Štatistické hlásenia

Ak klientovi vznikne povinnosť komunikácie so štatistický úradom, vieme ju zabezpečiť. Napríklad ak pri vývoze alebo dovoze tovaru jeho obrat presiahne tzv. prah oslobodenia (pre prijatie 200 000 €, pre odoslanie 400 000€), je povinný podávať hlásenia Intrastat pre colný úrad.

Podvojné účtovníctvo – pre spoločnosti zapísané v Obchodnom registri

V podvojnom účtovníctve sa všetky účtovné prípady zapisujú do účtovného denníka, kde sú zaraďované chronologicky. Vedie sa i Hlavná kniha, kde sú zápisy zoradené z vecného hľadiska. V knihách sa evidujú i prijaté a odoslané faktúry, záväzky a pohľadávky. Vedie sa i evidencia hmotného i nehmotného majetku, tvoria sa odpisové plány. Podkladom k zaúčtovaniu sú účtovné doklady – prijaté i odoslané faktúry, bankové výpisy, pokladničné doklady, interné doklady…

Zaujala Vás táto ponuka?

Neváhajte a kontaktujte nás či už prostredníctvom formuláru alebo na uvedenom telefónom čísle, prípadne na emailovej adrese info@tamaplus.sk

+421 911 319 769

Vaša správa bola úspešné odoslaná. Ďakujeme!(*) Povinný údaj